Oбщи ycлoвия зa пoлзвaнe на уеб сайта https://led-online.eu/

Последна промяна: 03.02.2024

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в https://led-online.eu/ („Уеб сайтът“ или „Интернет страницата“), който се управлява от „ВЕЛ БИЛД “ ЕООД и е достъпен в цял свят.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: store@led-online.eu.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „ВЕЛ БИЛД “ ЕООД , регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205120347, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1700, р-н Витошa , ул. Нилс Бор №7 ет.3 ап.9, телефон: +359 877774077, електронна поща: store@led-online.eu и интернет страница: https://led-online.eu/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата. Настоящите Общи условия уреждат също доставките на всеки един продукт закупен от Ползвателя, който е осъществил контакт с Доставчика посредством използването на този уеб сайт. Чрез поръчка на продукт, Ползвателят се съгласява да бъде правно обвързан с договор за покупко-продажба, регламентиран от тези Общи условия и приложимото право.

2 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „ВЕЛ БИЛД “ ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта https://led-online.eu/;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт достъпна на уеб сайта;

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://led-online.eu/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика продукти.

III. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 1. Наименование на Доставчика: „ВЕЛ БИЛД“ ЕООД.
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, р-н Витошa , ул. Нилс Бор №7 ет.3 ап.9,
 3. Данни за кореспонденция:  гр. София, п.к. 1700, р-н Витошa , ул. Нилс Бор №7 ет.3 ап.9, телефон: +359 77774077, електронна поща: store@led-online.eu и интернет страница: https://led-online.eu/.
 4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

–„ВЕЛ БИЛД “ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 205120347.

IV. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Доставчикът е създал уеб сайта https://led-online.eu/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите продукти.

2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

1. Уеб сайтът представлява сайт за електронна търговия, чийто създател и собственик е Доставчика.

Съдържанието на този сайт не може да бъде копирано и показвано без изричното писмено съгласие от Доставчика.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на осветителни тела, крушки и други подобни стоки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт са с включено ДДС и не включват цена за доставка!

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите или до промени в ценовата листа на Доставчика. Доставчика си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

2. Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;

– Всички видове продукти, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика;

– Новини, които са публикувани от Доставчика;

VI. РЕГИСТРАЦИЯ

1. Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутонът „Регистрация“ и да попълни регистрационен формуляр.

2. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез потребителско име и парола.

3. Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин.

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса на купувача. Ползвателя бива информиран за цената на транспорта преди да се съгласи или откаже от поръчка.

2. Плащанията на поръчаните продукти може да бъдат направени по един от следните начини:

– по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка на Доставчика;

– чрез пощенски паричен превод при доставка.

VIII. Поръчки

1. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Доставчика не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Доставчика.

2. След кликане на бутона „КУПИ“, Ползвателя се съгласява да закупи стоките. Това действие има правно обвързваща сила. Ползвателя получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

3. Ползвателя има право на отказ от договора. Ползвателя може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Ползвателя – при договор за продажба.

IX. ДОСТАВКА

1. Доставчикът доставя поръчаните от Ползвателя продукти на посочен от Ползвателя адрес. Доставчикът извършва доставки на поръчаните продукти посредством помощта на избрани от Доставчика куриерски организации. За всяка отделна доставка Доставчикът предоставя цена за доставка след предварително предоставен от Ползвателя адрес, на който да бъдат доставени продуктите.

7.2 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Ползвателя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Доставчикът. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Доставчикът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Доставчикът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

7.3 При предаване на стоката Ползвателя или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от Ползвателя адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Ползвателя дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Ползвателя не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчика се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

7.4 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Ползвателя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Ползвателя може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

X. ГАРАНЦИЯ

8.1 Доставчика предлага гаранционен документ, на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. Ако няма осигурен гаранционен документ от производителя, фактурата от продажбата го замества.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

9.1 РЕКЛАМАЦИЯ ПРИ ДОСТАВКАТА, когато закупената стока не отговаря на предмета на договора за продажба.Несъответствието може да се изразява в:

– Изпращане на стока, различна от поръчаната;

– Установяване на липса на части от поръчката;

– Видими производствени дефекти;

– Повреда при транспортиране.

9.2 Рекламацията се предявява пред куриера при прегледа на стоката. Ползвателя по свой избор може:

– Да откаже напълно доставката, без да дължи заплащане, при което поръчката се счита за анулирана;

– Да позволи на Доставчика да коригира грешката чрез повторна доставка и да заплати дължимата сума след като се увери, че основанията за рекламация са отпаднали.

9.3 Ползвателя е длъжен да се увери, че съдържанието на поръчката съответства на заявеното, преди да приеме пратката. След като куриерът предаде пратката на клиента, повече не е възможно да се предяви рекламация срещу липси в поръчката или повреди при транспортиране.Рекламация срещу изпращане на стока, различна от поръчаната или срещу видим производствен дефект може да се предяви в срок 15 календарни дни след приемане на доставката.

X. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

1. Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично неизпълнение на доставка на поръчан/и продукт/и, включително и за забавяне на доставката или на дефект и/или повреда на продукта, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

2. В случай, че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

XI. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

1. Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и материалите от този уеб сайт.

2. Доставчикът има право да извършва промени в предлаганите продукти или да преустанови предлагането на някои от предлаганите продукти.

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Доставчикът разбира съображенията на Ползвателите на този уеб сайт относно защитата на личните данни и е ангажиран да защити техните лични данни като прилага всички стандарти за защита на личните данни. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на Ползвателите и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на Ползвателите срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

2. При предоставяне на лични данни от страна на Ползвателя във връзка с използването на този уеб сайт, Доставчкът гарантира, че личните данни ще бъдат използвани в съответствие с разпоредбите на този раздел от настоящите Общи условия.

3. При събирането и обработването на личните данни Доставчикът събира и обработва лични данни, които са предоставени директно от Ползвателя, за който се отнасят данните и са необходими за създаване на потребителски профил, за изпращане на промоционални мейли, а също така и за свързване с Ползвателя по телефон или имейл за предоставянето на оферта или информация за конкретен продукт.

4. Доставчикът събира и обработва само следните данни, които са свързани с физическата идентичност на Ползвателя, а именно:

 • име;
 • адрес на електронна поща;
 • телефонен номер.

5. Ползвателите имат следните права, а именно:

 • Право на информация;
 • Право на достъп до събраните и обработвани лични данни;
 • Право на коригиране на неточни лични данни;
 • Право на изтриване на лични данни;
 • Право на ограничаване на обработването на лични данни;
 • Право на преносимост на лични данни;
 • Право на възражение спрямо обработване на лични данни;
 • Право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Ползвателя на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право да бъде уведомен за нарушение на сигурността на личните данни;
 • Право на защита по съдебен и административен ред;
 • Право на обезщетение за претърпени вреди.

6. Ползвателите имат право, при въвеждане на личните си данни, да изберат, че желаят предоставените данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг. В случай, че Ползвателят е дал съгласието си личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг, той може по всяко време да оттегли съгласието си като уведоми Доставчика.

7. Доставчикът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

 • на Ползвателите, за които се отнасят данните;
 • на лица, ако е предвидено в нормативен акт;
 • на куриерски организации осъществяващи доставките на поръчаните продукти.

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

1. Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове, включително и за вреди причинени от използването на сайтовете на третите страни.

XIV. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

1. Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика продукти. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

XV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

1. Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, както и всяка информация, която е качена на сайта – е изключителна собственост на Доставчика.

2. Търговски марки (нерегистрирани или регистрирани), които са публикувани в уеб сайта са защитени от приложимото право. Нищо в тези Общи условия не трябва да се счита като разрешение за предоставяне на право на ползване на търговската марка .

3. Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от Ползвателите на сайта само за лична, нетърговска употреба.

4. Използването на информацията съдържаща се в уеб сайта с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране, модифициране, изтегляне, продаване,

създаване на производни от защитените произведения, възпроизвеждане, разпространение, публикуване, препредаване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за причинените от Ползвателя вреди.

XVI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени на посочените по-долу адреси на електронна поща:

За Ползвателя: адреса на електронната си поща, посочен в Заявката;

За Доставчика: store@led-online.eu.

Ако някоя от страните промени адреса на електронната си поща, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни.

2. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

3. За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

4. Всички спорове между Доставчика и Ползвателя, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

5. При пpoтивopeчиe мeждy тeзи Oбщи ycлoвия и yгoвopĸи в индивидуалния дoгoвop мeждy Дocтaвчиĸa и Πoлзвaтeля, ĸлayзитe нa индивидуалния дoгoвop се прилагат с предимство.

6. Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след публикуването на актуализираните Общи условия, ще се счита, че се съгласявате с извършените промени.

7. Настоящите Общи условия са приети на 02.2024 и влизат в сила за всички Ползватели на 02.2024 store@led-online.eu.

8. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с нас по електронна поща на следния адрес: store@led-online.eu.